Hartfalen

De projectgroep Hartfalen heeft intensief gewerkt aan het opstellen van samenwerkingsafspraken rondom hartfalenzorg voor patiënten uit de Haagse regio. Er zijn afspraken gemaakt over verwijzing en terugverwijzing, hoofdbehandelaarschap, behandeling en controles, voorlichting en informatievoorziening, dossiervoering, de rol van POH en hartfalenverpleegkundige en de zorg in de laatste levensfase. Ook is er een business case opgesteld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel hartfalen patiënten de komende jaren te verwachten zijn en wat het effect  (qua aantallen patiënten en qua kosten) zal zijn van de intensieve samenwerking tussen 1e en 2e lijn. Met de zorgverzekeraar zijn op basis van deze business case financiële afspraken gemaakt.

Bij de Regionale Transmurale Afspraken (RTA) Hartfalen horen een aantal protocollen:

Protocol 1 Herkennen en bevestigen diagnose hartfalen_def

Protocol 2 Diagnostiek en medicamenteuze behandeling in 2e lijn_def

Protocol 3 Invasieve behandeling van hartfalen_def

Protocol 4 Terugverwijzen van patienten met hartfalen_def

Protocol 5A Medische overdracht palliatieve fase hartfalen_def

Protocol 5B Patienten informatie palliatieve fase_def

Protocol 5C Stappenplan Palliatieve fase hartfalen_def

Het Hartfalen project wordt gefaseerd ingevoerd in de praktijken van Hadoks, SHG en Arts en Zorg.  Heeft u als huisarts interesse in deelname, dan kunt u contact opnemen met uw desbetreffende zorggroep.